Tag: عرضه اولیه سکه

ieo

IEO یا ICO ؟

مرور کلی عرضه اولیه کوین در صرافی (IEO) به عنوان پدیده ای در آسیا و به عنوان روشی برای جذب سرمایه از جانب سرمایه گذاران خصوصی و عمومی ظهور یافت. اگرچه به این مکانیزم “عرضه اولیه کوین در صرافی” می‌گویند، اما در واقع هر صرافی…