Tag: توکن bot

bounce finance

نقد و بررسی توکن bot

امور مالی باز به ناگزیر قول داده است که منابع مالی سنتی را به بلاکچین منتقل کند. با انجام این کار ، واسطه، که متولی گرانی قیمت است ، از بین می رود.   طبق گفته های  Defi Pulse  دپ (Dapp) های مختلف مالی باز به…